Khương Đặc Lập 姜特立 (1125-1204) tự Bang Kiệt 邦傑, quê Lệ Thuỷ, Chiết Giang, nhờ cha có công nên được bổ làm Thừa tín lang là một chức quan nhỏ, được thăng lên Phúc Kiến binh mã Phó đô giám. Có công bắt được cướp biển Khương Đại Lão 姜大獠 tại vùng duyên hải Phúc Kiến, ông cấp trên tiến cử vào triều năm 1184, dâng lên hàng trăm bài thơ, được Tống Hiếu Tông rất thích, thụ chức Các môn xá nhân, lệnh vào cung thái tử làm Tả Hữu Xuân phường, kiêm việc đọc sách, thơ cho thái tử. Vua chết, thái tử lên ngôi, càng được ân sủng, nhưng tham quyền nên bị bãi chức đổi làm Chiết Đông mã bộ quân Phó tổng quản, sau từ từ phục chức, cuối cùng làm Khánh Viễn quân Tiết độ sứ. Tác phẩm có Mai Sơn cảo 梅山稿, Mai Sơn tục cảo 梅山續稿.