Liễu nhíu mày mai cười đều phiền não
Nợ văn thơ tìm kiếm giống bạn cờ
Xin đừng nói ẩn cư không có việc
Rất quan tâm xuân đến cảnh như mơ

tửu tận tình do tại