Chim, quạ về rừng, vắng khách qua,
Khói mờ tới cổng tự non xa.
Thuyền lá tiểu đồng chèo một mái,
Một mình lùa vịt trở về nhà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.