Ruộng bãi hoang tàn trong mưa thu
Bờ cao xưa, nay thành sông nước
Cày thuê cuốc muớn ôm đói dài
Hẳn không tài nào nộp thuế được
Từ ngày quan mới bổ về thôn
Sắc vàng cho miễn, trát trắng dồn
Bán áo gom tiền nộp thuế sạch
Lạnh thấu xương nhưng khỏi trói giật
Năm ngoái áo hết đến lượt người
Chị cả chia tay bên đường khóc
Năm nay cô hai có mối rồi
Lại cũng xua đi đổi lấy thóc
Trong nhà vẫn còn cô em út
Sang năm chẳng lo tô thuế thúc


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)