Tuổi trẻ chơi ngông
Áo gấm tròn hoa phượng
Hay dạo kinh thành lông bông
Yên ngựa quý
Giáp ngựa đồng

Như giấc mơ một thuở
Nay sương tóc bềnh bồng
Những chuyện gái trai ngày ấy
Đều tan trong
Hũ rượu trong

tửu tận tình do tại