Đêm nọ trên sông
Sầu đau than rông rổng
Làm cá nghe sợ vẫy vùng
Gió tung đất nước cuộn sóng

Ngâm chưa toại ý thơ
Rượu ngưng rồi lại uống
Thịnh suy, thôi hỏi mà chi
Công danh, tay lệ từng vũng

tửu tận tình do tại