Thoáng bóng song sa
Kìa ai vào bẻ hoa
Bẻ mặc cho ai bẻ lấy
Ai bẻ lấy
Về đâu ta

Nhất cành bên chái nhà
Bẻ hơi cao chút a
Nhắn khách bẻ hoa rõ
Nên cắm mé
Tóc mai xoà


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.