Gió tây phơi phới
Lại tiết trùng dương tới
Một mảnh tình hoài khôn chỗ nói
Thu lá đầu sông đỏ ối

Ai thương mái tóc thê lương
Mới vừa lại điểm pha sương
Luống phụ cành du rượu cúc
Năm năm quán khách trùng dương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.