Gió tây phơi phới
Lại tiết trùng dương tới
Một mảnh tình hoài khôn chỗ nói
Thu lá đầu sông đỏ ối

Ai thương mái tóc thê lương
Mới vừa lại điểm pha sương
Luống phụ cành du rượu cúc
Năm năm quán khách trùng dương


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.