Trăm vạn quân hùng,
Chí những muốn,
Dẹp yên đất nước.
Nẻo sông Hoài,
Tối bùng lửa hiệu,
Sớm vang còi rúc.
Tên tướng tóc xanh mong xuống ngựa,
Lũ lính đầu vàng kinh tiếng hạc.
Chắc trung nguyên,
Bô lão dạ đinh ninh,
Nay khác trước.

Kình bị chém,
Hổ chói chặt.
Mạng chúa giặc,
Mảnh băng nứt.
Người người đang đua mạnh,
Đầy thành dựng mác.
Cờ bay trước gió điện loè chớp,
Giáo múa dưới trăng sương sáng quắc.
Chớ để ải,
Dâu liễu giữa mùa thu,
Buồn rời rạc.


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.