Phù dung Thái Dịch,
Sao thể giống,
Nhan sắc thời xưa?
Từng nhớ rõ,
Gió xuân mưa móc,
Lầu ngọc cửa vàng.
Tên nổi đầu thơm ngát đám hậu phi,
Mặt hoa sen nép bên quân vương.
Bỗng sấm ran,
Trống trận bên trời nổi,
Phồn hoa tan.

Rồng hổ chạy,
Gió mây biến.
Hận nghìn xưa,
Cùng ai tỏ?
Nhìn giang sơn bách nhị,
Lệ đầy áo máu.
Đêm quán dịch kinh mộng đất bụi vùi,
Xe cung sớm chuyển, trăng cửa ải gác núi.
Hỏi Hằng Nga,
Xin thiếp được theo cùng,
Đầy lại khuyết.


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
tửu tận tình do tại