Hàng nghìn cỗ ngựa
Ngửi cúc đời nào nhỉ?
Muốn lên cao, không có chốn
Sông Hoài về Bắc, ấy đất bằng

Già đi không trở lại
Già đến chẳng lệ sa
Cảm ơn áo trắng người dâng
Ta bệnh rồi
Không thể say


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập II), NXB Giáo dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)