Ngựa chiến trùm chăn
Nến đèn tuôn lệ
Xuân lọt thành sầu
Tiếng sáo đổi chiều
Đầu giường gióng trống
Nào phải tiếng ca đâu!
Làm sao vò võ dưới đèn sầu
Nhớ nước cũ
Đài cao trăng tỏ
Quang cảnh kinh thành vẫn đó
Tháng năm rừng núi trôi qua
Tình riêng man mác bể không bờ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)