Nhà trên sông xuân sóng biếc
Mùa xuân rực rỡ, chưa về
Hoa đào nghiêng soi nước lớn
Muốn chìm đá giặt lụa xưa

tửu tận tình do tại