Xuân bò quanh dưới đất
Tuyết bay bốn phương trời
Bóng người bên vách núi
Tìm một ánh trăng rơi