Nước Tương chừ chín nhánh sông
Núi Tương chừ chín ngọn trùng Cửu Nghi
Về không, vua đã ra đi
Râu rồng nắm lấy quyết đi theo rồng
Tử sinh một mộ một cung
Chừ tìm lục áo, mịt mùng dấu xưa
Cửu Nghi sông ấy nắng mưa
Cửu Nghi núi ấy đã thừa phân chia
Cửu Nghi vết tích còn kia
Rồng bay chừ ngóng, có về lại không
Lệ Tương chừ đã thành sông
Đá Tương chừ cũng thành bông đốm vàng

tửu tận tình do tại