Đêm dài ngâm bài tóc trắng
Đàn xưa giây mới nối vào
Đừng vì ước mong một lúc
Tâm tình lầm kết trăm năm

tửu tận tình do tại