Ngân Hà bỗng vỡ nơi Hồ Tử
Trước đỉnh cao Ngũ Lão tuôn về
Lụa trắng Chức Nữ ta ngờ
Tung ra khỏi trục rủ từ trời xanh
Kéo Tinh Châu toan nhanh tay cắt
Khói lưu ly một vạt lửng lơ
Gặp Vân Thạch Tử trong mơ
Hao Hao Lý Bạch say vồ bóng trăng
Cổ khô rượu đêm trường khát xé
Cưỡi cá kình hút bể thành dâu
Cầu vồng hoá đủ sắc mầu
Treo ngược vạn trượng vực sâu lạnh người

tửu tận tình do tại