Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lý Hạ (64 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hoài Anh (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
- Lương Trọng Nhàn (1 bài)
Tạo ngày 07/06/2009 02:59 bởi hongha83
Hùng Nhụ Đăng 熊孺登, quê Chung Lăng, đỗ tiến sĩ năm Nguyên Hoà, làm tòng sự phiên trấn. Thơ hiện còn một quyển.