Nắng biển lên cao bóng đổ dài
Trúc tơ cầu Đoạn hết vui tai
Trong mồ say tít qua nghìn tuổi
Đường tiết thanh minh có mấy ai
Cái tuổi ngán già trừ chén rượu
Tạnh trời tìm thú chỉ hoa mai
Oán xuân năm vẫn sâu như trước
Đừng lấy vô nhai hận hữu nhai

tửu tận tình do tại