Thành sông hoa nở quạnh hiu
Màng chi cảnh vật, xanh tiêu hồng tàn
Gió mưa hàn thực, gieo ngang
Tuổi xuân ngày tháng ngâm hoàn "Đại chiêu"
Dáng xuân theo nước đi rồi
Cố nhân như gió mây trôi cuối trời
Nhà đâu khói sóng mù khơi?
Suối than như tiếng triều lơi cuối ngày

tửu tận tình do tại