Ải chết Thanh Linh hận sống xa
Cầu Kim Nhạn mấy cuối năm qua
Biển đông còn dễ tìm cây ngọc
Đây khó không mong được thư nhà

tửu tận tình do tại