Như cánh bèo Tam Tương trôi nổi
Động Đình xa cách với Tương Hương
Xuân về lòng khách đau thương
Gió đông đâu khiến liễu dương xanh hoài

tửu tận tình do tại