Theo xe bé gái mồ hôi vã
Khóc bảo quê Hoài còn bố, anhh
Tàn sát dân lành quan chẳng hỏi
Mực đen thích mặt tội rành rành


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)