Nhà giàu khất xảo rộn trà pha,
Thôn dã hoàng hôn lặng lẽ qua.
Nam biết chăn trâu, nữ dệt vải,
Há cần cầu phúc vượt Ngân Hà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.