Xưa đã dạy ngày hai tư tháng chạp
Về chầu trời vua Táo báo việc qua
Hãy khoan đi tuy xe mây ngựa gió
Dâng thức ăn rượu tốt để cúng ngài
Cá chép tươi cùng đầu heo nấu nhuyễn
Trái cây ngon bánh nhân đậu trắng tròn
Con gái kiêng, con trai tranh nhau rót
Đốt giấy tiền rưới rượu mong ngài vui
Đám tỳ tử đánh nhau ngài đừng biết
Chó mèo lười phóng uế cũng đừng buồn
Tiễn ngài đến cửa trời còn no rượu
Chuyện ngắn dài đừng nói bỏ qua cho
Cầu việc tốt lúc trở về chia xẻ

tửu tận tình do tại