Hoa thấm móc rào đông vắng vẻ
Bùn sáng lên phản chiếu nhà vàng
Những nữ nhân ai không cao nhã
Sau trùng dương hoa ngắm dở dang

tửu tận tình do tại