Bà già tóc trắng lại cài hoa,
Gái trẻ đầu xanh tóc tết ba.
Lưng địu con thơ, chân đạp núi,
Hái dâu vừa đoạn, hái luôn trà.


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.