Đêm xuân ấm mà sao không ấm
Ngủ thành mơ giấc sớm chưa thành
Gió lay trúc sẻ kinh huyên náo
Bạn cùng ai mai vắt song trăng?

tửu tận tình do tại