Về.
Cờ gấm lao xao gió bốn bề.
Xin dừng bước,
Nâng chén tiễn người đi.