Trong gió thơm mùi cỏ
Bến chiều dương liễu rủ
Đi đến đám sen lá bồng bềnh
Cô hái không còn đó

Bèn đứng tựa lầ cao
Muốn cùng hoa nhắn nhủ
Lẽ nào hoa chẳng muốn nghe ta
Bay loạn như mưa đỏ

tửu tận tình do tại