Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (170 bài thơ)
- Âu Dương Tu (44 bài thơ)
- Lý Dục (38 bài thơ)
- Án Kỷ Đạo (20 bài thơ)
- Án Thù (17 bài thơ)
Tạo ngày 02/09/2014 03:54 bởi tôn tiền tử
Vương An Trung 王安中 (1076-1134) tự Lý Đạo 履道, người Khúc Dương (nay thuộc Hà Bắc), thuở nhỏ học Tô Thức và Triều Thuyết Chi, đỗ tiến sĩ năm Nguyên Phù thứ 3 (1100), trải qua các chức quan Doanh Châu tư lý tham quân, Đại Danh huyện chủ bạ, Trung thư xá nhân, Ngự sử trung thừa, Thượng thư tả thừa.