14.00
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (2 bài)
Tạo ngày 15/08/2017 08:39 bởi Vanachi
Thẩm Đoan Tiết 沈端節 người Ngô Hưng, sống tại Đàm Dương, năm sinh và mất không rõ, sống khoảng trước sau niên hiện Càn Đạo đời Tống Hiếu Tông, làm các chức quan Vu Hồ lệnh, Tri Hành châu.