14.00
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (2 bài)
Tạo ngày 14/08/2017 08:39 bởi Vanachi
Thẩm Đoan Tiết 沈端節 người Ngô Hưng, sống tại Đàm Dương, năm sinh và mất không rõ, sống khoảng trước sau niên hiện Càn Đạo đời Tống Hiếu Tông, làm các chức quan Vu Hồ lệnh, Tri Hành châu.