Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 15/04/2015 09:40 bởi tôn tiền tử
Du Thứ Công 遊次公 tự Tử Minh 子明, hiệu Tây Trì 西池, Hàn Nham 寒岩, người Kiến An, là một nhà lý học. Cuối năm Can Đạo làm quan trong phủ của Phạm Thành Đại 范成大, cùng xướng hoạ. Năm Phù Ninh thứ 14 (1187) làm Nghị lang thông phán tại Đinh Châu. Tác phẩm có Xướng thù thi quyển 倡酬詩卷 và 5 bài từ.