Mưa gió đưa anh lại
Mưa gió cản anh về
Vội vã nâng ly anh từ biệt
Mưa gió giục anh đi

Ngấn lệ chưa khô hẳn
Sầu còn đậm đôi mi
Hễ nhỡ nhau đừng lên gác nhé
Chỉ gió mưa dầm dề

tửu tận tình do tại