Về.
Mười vạn con em khóc đợi này.
Giờ đi nữa,
Còn gặp lại không đây?