Về.
Mấy lượt phong quan tước chán chê.
Sau thu ấy,
Thay tấm áo thôn quê.