Trang điểm ra xem quan phủ qua,
Bên rào túm tụm đứng năm ba,
Chen nhau dẫm rách cả quần là.

Già trẻ gặt về lo cúng tế,
Xóm làng rước xách quạ bay là,
Lão say nằm chắn dưới chiều tà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.