Quanh lầu trong vắt áng mây thanh
Một vùng hoa cỏ giãi mông mênh
Khuyên anh chớ bước lên lầu nữa

Măng đã hoá tre mọc dưới đình
Hoa rụng yến tha bùn đắp tổ
Hãy nghe quyên gọi nẻo rừng xanh

tửu tận tình do tại