Thanh Thảo, tổ sấu vây,
Bạch Sa, gò rồng dựa.
Che sông cây xưa trùm,
Đón chèo quạ thần múa.
Phá sóng, thẳng gió nam,
Buồm thu, sợ chiều úa.
Mây núi ngàn vạn tầng,
Bè tiên tới cuối xứ.

tửu tận tình do tại