Động Đình chiều ráng ửng
Quán rượu ráng kề nhau
Cầu Vãn Hồng sang chợ
Trăng bè trôi chiếu thu
Cá phun sông sóng trắng
Nhạn đậu bãi bờ cao
Đâu đó ông chài Sở
Tay vời vào bãi lau

tửu tận tình do tại