Cảnh vắng lặng mênh mông sông lớn
Quanh thuyền câu chiều tấp cô bồ
Cỏ xanh sóng ngập tháng ba
Hoa dương trang điểm nhập nhoà sương khe
Mắt đa tình đừng thương xuân tận
Sầu cực cùng mua rượu không tiền
Những nhà đánh cá trú quanh
Trong chiều rải rác chìm nhanh bên trời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.