Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 14/12/2007 17:12 bởi Vanachi
Hứa Đường 許棠 tự Văn Hoá 字文化, người huyện Kính, Tuyên Châu, đỗ tiến sĩ năm Hàm Thông thứ 12, làm Huyện uý huyện Kính.