Phong phàm quá hồ, kính dụng Lã Tiên “Lãng ngâm phi quá Động Đình hồ” thi cú

Lãng ngâm phi quá Động Đình hồ,
Vân thuỷ thương mang sạ hữu vô.
Cự lãng man thiên phong tối kiện,
Khinh phàm để ngạn nhật tài bô.
Sơn am ẩn ước chung thanh viễn,
Trạch quốc uông hàm nhạn ảnh cô.
Chuyển thuấn yên ba tam bách lí,
Tương Âm thành ngoại cược tân cô.


Lã Tiên (Lã Động Tân): thi nhân đời Đường, tu tiên đắc đạo.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Bay qua hồ Động cất ngâm vang,
Mây nước mênh mông ngỡ mộng trường.
Sóng dậy lưng trời cơn gió quật,
Buồm reo cập bến lúc chiều buông.
Am non thấp thoáng hồi chuông vẳng,
Mặt nước long lanh bóng nhạn vương.
Chớp mắt vượt ba trăm dặm sóng,
Rượu ngon mua chuốc mé thành Tương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Động Đình bay vượt ngâm vang,
Mênh mông mây nước ngỡ tan mộng trường.
Lưng trời sóng dậy gió vương,
Buồm reo cập bến chiều buông bến đò.
Am non thấp thoáng chuông xa,
Long lanh mặt nước nhạn sà bóng vương.
Vượt ba trăm dặm sóng trường,
Rượu ngon mua chuốc thành Tương mé ngoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời