Không tin xuân thắm ghét người già,
Người già bao độ tiễn xuân tàn,
Nán xem ca múa những tiếc xuân.

Hợp ý ta sao người đẹp múa,
Anh buồn rượu muộn với sầu hoa,
Chỉ có người say mới thật thà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.