Mây gió la đà quét nước trôi,
Yến oanh hửng nắng giỡn bùn chơi,
Ốm đau áo mỏng chẳng ấm người.

Bờ cát mỏi mòn tin nhạn bặt,
Gia gia ngõ trúc hót chơi vơi,
Tình này họa gửi cánh hoa rơi.


(Phóng dịch)
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.