Tay cuốn rèm châu móc ngọc câu,
Vẫn nguyên xuân hận khoá trùng lâu.
Lộng gió vùi hoa ai đó chủ,
Tứ rầu rầu.

Thanh điểu cách mây không báo tin,
Đinh hương mưa đọng kết thêm sầu.
Tam Sở ngoảnh nhìn chiều sóng biếc,
Vút trời cao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.