Tay cuốn rèm châu móc ngọc câu,
Vẫn nguyên xuân hận khoá trùng lâu.
Lộng gió vùi hoa ai đó chủ,
Tứ rầu rầu.

Thanh điểu cách mây không báo tin,
Đinh hương mưa đọng kết thêm sầu.
Tam Sở ngoảnh nhìn chiều sóng biếc,
Vút trời cao.


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.