Bụi bay man mác dọc đường chiều
Mặt trước là sông Biện xiêu xiêu
Đường xa mệt chớ nên đi gấp

Xuống ngựa tìm thơ vách quán đầu
Qua cổng nhớ ghi tên quán trọ
Tắt đen ngủ sớm mộng người yêu

tửu tận tình do tại