Trăng non một mảnh lồng trong kính,
Thoa phượng tóc mai không muốn chỉnh.
Rèm treo tĩnh,
Lầu tầng thưa,
Hoa rụng rầu rầu gió bất định.
Liễu rủ đường cỏ thơm,
Giếng khua mộng cơn chợt dứt.
Đêm qua canh tàn rượu tỉnh,
Xuân sầu người ngã bệnh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.