Tiết thanh minh cột đu cờ cắm
Bên hoa chị em đua sắc thắm
Khép kín mảnh quần hồng
Áo mỏng lồng khăn quấn

Vòng, thừng chạm leng keng
Vượt ngọn cây cao thẳm
Cười hỏi: đã cao chưa?
Trâm cài mây thấp thoáng

tửu tận tình do tại