Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Ngọc Thiềm (8 bài)
- Diệp Thiệu Ông (1 bài)
- Chu Bật (2 bài)
- Từ Nguyên Kiệt (1 bài)
- Diệp Nhân (8 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Xuân Diệu (1 bài)
Tạo ngày 15/04/2015 16:05 bởi Vanachi
Ngô Tiềm 吳潛 (1195-1262) tự Nghị Phu 毅夫, hiệu Lý Trai 履齋, người Ninh Quốc (nay thuộc An Huy), năm Gia Định thứ 10 (1217) đời Ninh Tông đỗ trạng nguyên, nhậm Tiết độ sứ thiêm phán của Trấn Đông quân, rồi đổi sang Quảng Đức quân. Năm Thiệu Định thứ 2 (1229) làm Thông phán phủ Gia Hưng, năm Phù Hữu thứ 11 (1251) vào kinh làm tham tri chính sự, nhậm Tả thừa tướng kiêm Khu mật sứ. Năm Khai Khánh thứ nhất (1259) được phong Hứa quốc công. Năm Cảnh Định thứ nhất (1260), do Giả Tự Đạo 贾似道 nên bị biếm đi Kiến Xương quân, rồi đổi đi Hồ Châu, Tuần Châu và qua đời năm Cảnh Định thứ 3 (1262). Có thuyết nói ông bị Giả Tự Đạo sai người đầu độc. Năm Đức Hữu thứ nhất (1275) ông được truy phục nguyên chức, tới năm sau được ban thêm chức Thiếu sư.

Tác phẩm có Hứa quốc công tấu nghị 許國公奏議 4 quyển. Mai Đỉnh Tộ 梅鼎祚 tập hợp văn của ông biên thành Lý Trai di cảo 履齋遺稿 4 quyển.